agenda


Publicaties


Lezingen,een overzicht 

              
   
    West Azië (oude geschiedenis tot ca. 600 n.Chr)

       

De wortels van het Griekse denken

De vraag die hier voorop staat is: welke zijn de invloeden op het begin van de Griekse filosofie geweest. Om deze vraag te beantwoorden zullen we onze aandacht richten op West Azië.

>>lees meer

Terug naar boven


Gilgamesj

Het Gilgamesj-epos is het oudst bekende epos. Hier zal aandacht geschonken worden aan het epos zelf, zijn geschiedenis en zijn invloeden op andere verhalen.

>>lees meer

Terug naar boven


Zarathoestra en zijn invloed

Zarathoestra of Zoroaster is een bijzondere 13e eeuwse Iraanse profeet. Zijn religie en ideeën hebben een grote invloed gehad op belangrijke thema’s van de religies die in de periode 500 voor tot 700 na Chr. ontstonden.

>>lees meer

Terug naar boven


Mani en zijn invloed

De profeet Mani of Manes leefde in de 3e eeuw van onze jaartelling in het zuidelijk deel van Mesopotamië. Hij heeft een religie gesticht, die een mengvorm was van een aantal religies in de regio. Augustinus was gedurende enige tijd diens aanhanger.

>>lees meer

Terug naar boven


Invloeden op het Oude Testament

Oftewel "toen Jahweh nog een meisje had". Onder deze naam is deze lezing al een paar keer geweest. In het Oude Testament zijn vele elementen uit geloven en mythes uit de omringende landen te vinden. Het ontstond in een periode dat ook in de hele regio her en der monotheïstische elementen zichtbaar werden en velen zich beriepen op openbaringen.

>>lees meer

Terug naar boven


De geschiedenis van alles

De geschiedenis van de wereld en haar ontstaan. Oftewel hoe vormt zich een flink aantal waterstofatomen, als je ten minste lang genoeg wacht, tot alles wat we nu kennen.

>>lees meer

Terug naar boven


Steppevolkeren en de zijderoute

U wordt eerst meegenomen naar de tijd dat de steppe vrijwel
onbewoond was. Toen volkeren aan de rand van de steppe als eersten paarden domesticeerden (4000 v.Chr.) en later van de Mesopotamiërs het gebruik van het wiel leerden, begonnen zij de steppe te bevolken. Nadat ook nog de kamelen gedomsticeerd werden was de basis gelegd voor wat de zijderoute zou gaan heten.

>>lees meer

Terug naar boven


Vikingen, Hanzen en Hollanders

Een geschiedenis vanaf 800, ten tijde van Karel de Grote, tot 1650 over de verbindingen tussen de Oostzee en de Noordzee. Friezen, Vikingen, Hanzen en Hollanders zullen de revue passeren, niet alleen met de handel maar vooral ook hun andere invloeden op de gemeenschappen waar zij terecht kwamen.

>>lees meer

Terug naar boven


De Kleine IJstijd (1300-1870)

Gedurende de Kleine IJstijd kon het in Europa zeer koud worden, veelal gepaard met hevige neerslag. Gevolg: misoogsten, soms voor een paar opeenvolgende jaren, en hongersnoden.

>>lees meer....

Terug naar boven


De Noordelijke Kruistochten

Succesvolle kruistochten vonden langs de Oostzee en in het Baltische gebied plaats. Karel de Saxendoder, beter bekend als Karel de Grote, beoorloogde de Saxen met het motto “gedood of gedoopt”. Dit kreeg zijn vervolg midden 12e eeuw. De Deense koning Waldemar de Grote, de Duitse vorst Hendrik de Leeuw en Duitse ridderorden verwierven toen het pauselijk kruistochtbrevet ten tijden van de voorbereidingen voor de Tweede Kruistocht (1147-1149) richting "Heilige Land".

 >>lees meer...

Terug naar boven


Hoe de godin uit de hemel verdween

Het Bijbelsmuseum en Allard Pierson museum schenken aandacht aan de vrouwelijke (kant van de) godheid middels beelden van moedergodinnen en vruchtbaarheidsidolen uit het oostelijk Middellandse zeebekken.

Aansluitend komt een lezing aangaande de positie, de rol en de veranderingen daarin van de belangrijkste godinnen.

 >>lees meer...

Terug naar boven


Karel de Grote, de Saksenslachter

  1400 jaar geleden overleed Karel. Hij wordt geprezen als de       stimulator van de Karolingische renaissance (onderwijs, schrift       en kunst) en verguisd wegens zijn hardhandige bekering van de   Saxen (dood of gedoopt) en manier van inlijving van                   zelfstandige staten.

  >>lees meer...

Terug naar boven


De wortels van het monotheïsme

De kwestie van de wortels en het ontstaan van het monotheïsme is een komplexe. Er kan hierbij gedacht worden aan een abstrahering van de godenwereld als gevolg van het denken over de wereld. Een andere zienswijze is: het belang dat vorsten hechten aan een overstijgende eenheid of ideologie in hun veelvolkerenrijken.

>>>lees meer....

Terug naar bovenDe heldere Middeleeuwen

Het begrip  “Middeleeuwen” al dan niet in combinatie met “duister” is zo ongeveer een standaard formulering voor alles wat ons achterhaald en onwelgevallig lijkt. Dit beeld is niet terecht. Evenzo is het romantische beeld van vooral koene ridders, hoofse liefde en minstrelen een misvatting. Natuurlijk was er ellende en waren er koene ridders. Er is meer. Het was een dynamische periode. 

>>>lees meer....

Terug naar bovenIran

  De Perzische rijken, gelegen op het kruispunt van Euraziatische
  handelsroutes, drukten hun stempel op Euraziatische
  geschiedenis. Wanneer deze rijken veroverd werden, bleek de
  Perzische cultuur de sterkste, zoals na de verovering door  
  Alexander de Grote of na de opkomst van de islam. Deze cultuur
  bleek bovendien soepel te zijn in het overnemen van allerhande
  ideeën van buiten het rijk maar gaf daaraan wel weer een
  Perzische draai.

>>>lees meer....

Terug naar boven


Geschiedenis en klimaat

n aantal jaar geleden gaf ik een lezingen over de Kleine IJstijd (1300-1870). Bij de voorbereidingen ervan werd ik nieuwsgierig naar de effecten van het weer en klimaat op de loop van de geschiedenis in andere regio dan West Europa. De nu ontstane lezing omvat een periode van 3000 jaar, een tijdsbestek waarin het klimaat grote variaties kende.   

>>lees meer

Terug naar boven


De vele gezichten van Centraal Azië

  Het gebied tussen de Kaspische Zee en China wordt Centraal-    Azië genoemd. Het vormt het midden van Euraziatisch
  continent. Centraal Azië is het kloppend hart, dat een grote  
  invloed had gehad op de geschiedenis van het continent en  
  controleerde de zijderoute. Het gebied kende zelf ook weer een   turbulente geschiedenis.   

>>>lees meer....

Terug naar boven


De bloei van het kalifaat van Bagdad

  Het verhaal vangt aan in de 5e eeuw n.Chr. om te laten zien       hoe gemakkelijk de verovering en de machtsovername van de
  Arabieren/islamieten in de 7e eeuw verliep. Het eindigt in de     13eeeuw met de Mongoolse inname en verwoesting van Bagdad.   In die tussen liggende tijd versmolten Griekse, Mesopotamische,
  Perzische, Arabische en Indiase invloeden en kwamen                wetenschap, kunst en filosofie tot bloei.

>>>lees meer....

Terug naar boven